Kawasaki Vulcan S 79,00 €

Preis/Tag     79,00 EUR
Preis/Wochenende   149,00 EUR
Preis/km  0,45 EUR
Freie km     250km/Tag 400km/WE                          
Sparwoche 199 EUR - 700km frei