Kawasaki Vulcan S 95,00 €

Preis/Tag     95,00 EUR
Preis/Wochenende   239,00 EUR
Preis/km  0,45 EUR
Freie km     300km/Tag 500km/WE                          
Sparwoche 323,00 EUR - 860km frei