Kawasaki Vulcan 900 Classic Special 79,00

Preis/Tag    79,00 EUR                
Preis/Wochenende    119,00 EUR                
Freie km    150km/Tag 250km/WE               
Preis/km    0,65 EUR                            
Sparwoche 149 EUR - 350km frei